หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาโครงการวางกล่องเกเบี้ยน ลำน้ำปาย เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2022
จ้างเหมาโครงการวางกล่องเกเบี้ยน ลำน้ำปาย เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างเหมาทำโกล์ฟุตบอล(ขนาดเล็ก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๓๘ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๗๕ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๘๐๖ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2022
ซื้ออุปกรณ์ทาสีถนน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2022
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2022
จ้างเหมาซ่อมรถแบคโฮ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Jul 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 30 Jun 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 30 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jun 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๗๕ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jun 2022
จ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน (ไฟกระพริบ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ บค-๘๒๔ แม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2022
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 06 Jun 2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้อเสื้อ อปพร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 23 May 2022
จ้างเหมารถแม๊คโครขุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 12 May 2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้ 12 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ กข-๖๕๒ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2022
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2022
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Apr 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
จ้างเหมาตกแต่งพระพุทธรูป จำนวน ๕ องค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน 30 Mar 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๓๘ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงและประตูน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Mar 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย) 23 Mar 2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงและประตูน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2022
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนราษฎร์ดำรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมรถ ๘๐-๑๑๗๕ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะสี่ล้อเล็ก บง-๑๖๕๒ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน 22 Feb 2022
จ้างเหมาขุดลอกล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2022
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 20 Jan 2022
จ้างเหมาขุดลอกล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2022
ซื้อกระจกโค้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2022
จ้างเหมาจัดตั้งจุดคัดกรอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2021
จ้างเหมาปรับปรุงเว็ปไซต์เทศบาลตำบลปาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็ก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2021