59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
KM การพัฒนาบุคลากร

ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไข/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงา
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2550 คลิกดูไฟล์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปาย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553 คลิกดูไฟล์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2553 คลิกดูไฟล์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2553 คลิกดูไฟล์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2553 คลิกดูไฟล์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 คลิกดูไฟล์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 คลิกดูไฟล์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th