59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สภาพสังคม

1 การจัดการศึกษา
1. มีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปาย จำนวน 2 แห่ง คือ
  1.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย
  1.2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย
2. มีสถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปายจำนวน 2 แห่ง คือ
  2.1. โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) (ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาและขยายโอกาส)
  2.2. โรงเรียนปายวิทยาคาร (ระดับมัธยมศึกษา)
3. การศึกษาอื่นๆ
  3.1 โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม (วัดหลวง) จำนวน 1 แห่ง
2 สาธารณสุข
มีโรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง
มีสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
3 อาชญากรรม
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4 ยาเสพติด
มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 การสังคมสงเคราะห์
- การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิเช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กกำพร้า
- ให้บริการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค
- ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทำหมันสัตว์ฟรี
- มีงบประมาณสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีการดำเนินกิจกรรม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมลูกเสือ ชมรมกีฬาและนันทนาการอื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th