59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์

1. วิสัยทัศน์
  เทศบาลตำบลปาย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการ ให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“มุ่งพัฒนาเมืองตามหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เน้นหลักการทำงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจกับคนทุกระดับ”


2. ยุทธศาสตร์
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี


3. เป้าประสงค์รวม
 

1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน

2. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุนเพื่อเตรียมรองรับการเปิดการค้าชายแดน

3. เพื่อยกระดับคุณภาพของบริการขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การสาธารณสุขขั้น มูลฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนชรา ผู้ติดเชื้อ คนยากไร้

4. เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู ดูแลระบบนิเวศน์วิทยา รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง

6. เพื่อเตรียมศักยภาพความพร้อมในการเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจ และสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอปาย ทำให้ชุมชนในอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว

7. เพื่อใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารงานและให้บริการประชาชนให้มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


4. ตัวชี้วัด
 

1. ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
2. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
3. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
5. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
6. การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
7. ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข


5. ค่าเป้าหมาย
 

1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


6. กลยุทธ์
 

1. การพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
2. การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
3. การพัฒนาศักยภาพทางด้านการประกอบอาชีพ
4. การส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
6. การส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7. การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน การกีฬาและนันทนาการ
8. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
9. การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
10. การส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่น
12. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. การปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้ประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน
14. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน
15. การพัฒนา การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
16. การสร้างจิตสำนึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17. การพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
18. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม


7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
 

เทศบาลตำบลปาย จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ
(1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง
โดยได้รับรับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
(2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
(4) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


8. ความเชื่อมโยงของงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลปาย มีความสอดคล้องกับยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ไทยแลนด์ 4.0

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลปาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑. การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน

๔. การพัฒนาอาชีพและรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒน าคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคมมีคุณภาพ

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

๖. การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงภายใน และความมั่นคงตามแนวชายแดน

ยุทธศาตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

๒. ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เติมโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๕. ส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th