59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สมาชิกสภา อบต.นายสนิท โพธิสวัสดิ์
ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลปาย


นางพวงสร้อย อุ่นเมือง
ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลปาย

นายวันลพ สุขผดุง
ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปาย
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย เขต 1


ดาบตำรวจสมพงษ์ แก้วพรม
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย


นายอุดม แสนคำวัง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย


นายจำเริญ ปันดา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย


นายคงทน ตาปราบ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย

นางสาวศศิธร วรรณยอดคำ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย เขต 2


นายพงษ์พันธ์ ปัญญา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย


นายเจริญวัฒน์ ทัศน์ศิริ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย


นายวิโรจน์ หอมนาน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย


นางธัญญา แสนเฉลียว
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย

นางสุทธิพร กันศิริ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย
 
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th